จิตวิทยาเชิงอรรถ

posted on 02 Aug 2008 11:20 by thanos

จิตวิทยาเชิงอรรถ

ความเป็นมาของการศึกษาพฤติกรรม     ศาสตร์แห่งพฤติกรรมมนุษย์มีที่มาจากปรัชญาและจิตวิทยา ศึกษาต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชจนถึงปัจจุบัน ในที่นี้ จะกล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษา พฤติกรรม วิวัฒนาการของคำอธิบายเรื่องกายและจิตและแนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยา เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาพฤติกรรม

ความเป็นมาของการศึกษาพฤติกรรม
     ศาสตร์ทางพฤติกรรมมีที่มาจากหลายฐานความรู้ ดังนั้น ผู้นำในการศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมจึงมาจากหลายแหล่ง ส่วนหนึ่งเป็น ปรัชญา อีกส่วนหนึ่งเป็นนักจิตวิทยา แท้ๆ  ถ้าศึกษารากฐานที่มาของจิตวิทยายุคต้น จะพบว่าแตกตัวมาจากปรัชญาเก่าแก่ ผู้บุกเบิก เริ่มต้น ได้แก่ ปราชญ์ชาวกรีก คือ เพลโต (Plato) และอริสโตเติ้ล(Aristotle) ซึ่งเน้นศึกษาเรื่องของจิตและวิญญาณ สนใจศึกษา เรื่องพฤติกรรมทางจิตของมนุษย์ บุคคลสำคัญต่อ ๆ มามีดังนี้

     จอร์น ลอค (John Locke, 1632 - 1704) ปรัชญาชาวอังกฤษ เขาเป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญอีกผู้หนึ่ง ศึกษาเรื่องจิตสำนึก (conscious) ซึ่งเป็นสภาพที่บุคคลรู้ตัวว่า เป็นใคร กำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร ฯลฯ คำอธิบายของเขาค่อนข้างสมัยใหม่ เขาเห็นว่า กายกับจิตแยกกันไม่ออก และจิตของคนเราจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นกับสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมส่งผลให้คนเราคิด ทำ หรือมี คุณสมบัติใด ๆ แตกต่างกัน หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะเสริมสร้างบุคคลให้ดีได้

      วัตสัน (John B. Watsan, 1878 - 1958) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู้ให้คำจำกัดความของ "จิตวิทยา" ที่สมัยใหม่และ ใช้มาจนปัจจุบันนี้ โดยกล่าวว่า จิตวิทยา เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ถ้าศึกษาคนจากพฤติกรรมหรือการกระ ทำก็จะทำให้เข้าใจจิตใจของคน ๆ นั้น เพราะคนเราย่อมทำโดยสอด คล้องกับจิตหรือความ คิด พฤติกรรมเป็นการ แสดงออกของจิต ซึ่งสามารถวัดและสังเกตได้ นับเป็นการบุกเบิกที่สำคัญที่ทำให้จิตวิทยามีลักษณะเป็น วิทยาศาสตร์ เลิกวิธี ีศึกษาพฤติกรรมแบบ ปรัชญาที่นั่งคิดนั่งเขียนเพื่อสร้างแนวคิด มาเป็นค้นหาคำตอบโดยมีการเก็บข้อมูลแล้วสรุปจากข้อมูลส่วนใหญ่ วัตสันได้ชื่อว่าเป็น "บิดาแห่งจิตวิทยาแผนใหม่" ด้วยผลง งานนี้

     วุ้นดท์ (Willhelm Wudndt, 1872 - 1920) นักชีววิทยาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกันอีกผู้หนึ่งที่ให้ความสนใจเรื่องการสำรวจ ตนเองและโครงสร้างการทำงานของ จิตเมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์เป็น "บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง" โดยตั้งห้องทดลอง ทางจิตวิทยาเป็นแห่งแรกในโลก ซึ่งช่วยให้ความรู้ด้านพฤติกรรมกระทำกันอย่าง กว้างขวางและมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ช่วยให้คำอธิบายพฤติกรรมมีเหตุมีผลและขยายตัวก้าวหน้าในวงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

     มีนักจิตวิทยาอื่น ๆ อีกมากที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น เฟชเนอร์ (Gustav Fechner) นักฟิสิกส์ซึ่งศึกษาทดลอง เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและ การรับสัมผัส ฮอล (G. Stanley Hall) ทิชเชนเนอร์ (E.B. Tichener) และแคทแทล (James Cattell) ซึ่งร่วมงานทดลองกับวุ้นดท์โดยใกล้ชิด และวิลเลี่ยม เจมส์ (William James) ซึ่งศึกษาทดลองเรื่องการเกิดอารมณ์ในคน เราในแง่ของพฤติกรรมทางสรีระและเรื่องอื่น ๆ อีกมาก นับว่าคริสศตวรรษที่ 19 นี้ เป็นยุคทอง ของการ ศึกษาพฤติกรรม ทำให้ศาสตร์ทางพฤติกรรมก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากการศึกษาของผู้บุกเบิกต่างๆดังกล่าวมาแล้ว ปัจจุบันมีนักวิชาการ นักการศึกษา และ นักวิจัยใหม่ ๆ ทำการศึกษาวิจัยและแสดงแนวคิดเรื่องธรรมชาติและการพัฒนาพฤติกรรม รวามทั้ง การพัฒนา ตนไว้มากพัฒนาโดย : นายสันติ ทันชม : สถาบันราชภัฏธนบุรี  

Comment

Comment:

Tweet